zhujiaxing
 • Joined on Feb 07, 2023
Loading Heatmap…

zhujiaxing pushed to main at zhujiaxing/mindcv_latest1

 • bdba73502c 更新 'configs/shufflenet_v1/shufflenet_v1_1.5_ascend.yaml'

8 hours ago

zhujiaxing pushed to main at zhujiaxing/mindcv_latest1

 • 3663e3d2de 更新 'mindcv/models/shufflenetv1.py'

12 hours ago

zhujiaxing pushed to main at zhujiaxing/mindcv_latest1

 • fa77e36f07 更新 'mindcv/models/shufflenetv1.py'

3 days ago

zhujiaxing created NPU training task shufflenetv1_15

4 days ago

zhujiaxing pushed to main at zhujiaxing/mindcv_latest1

 • 40b52e12de 更新 'configs/shufflenet_v1/shufflenet_v1_1.5_ascend.yaml'

4 days ago

zhujiaxing pushed to main at zhujiaxing/mindcv_latest1

 • 3b2012bdcd 更新 'configs/shufflenet_v1/shufflenet_v1_0.5_ascend.yaml'

4 days ago

zhujiaxing created NPU training task shufflenetv1_05

4 days ago

zhujiaxing pushed to main at zhujiaxing/mindcv_latest1

 • f55247329f 更新 'configs/shufflenet_v1/shufflenet_v1_0.5_ascend.yaml'

4 days ago

zhujiaxing pushed to main at zhujiaxing/mindcv_latest1

 • 7b3dfa3332 更新 'mindcv/models/shufflenetv1.py'

4 days ago

zhujiaxing pushed to main at zhujiaxing/mindcv_latest1

 • 2c29d9c7de 更新 'configs/sknet/sknet_50_32x4d_ascend_1.yaml'

2 weeks ago

zhujiaxing created NPU training task sknet50

2 weeks ago

zhujiaxing pushed to main at zhujiaxing/mindcv_latest1

 • ba39de3f52 添加 'configs/sknet/sknet_50_32x4d_ascend_1.yaml'

2 weeks ago

zhujiaxing pushed to main at zhujiaxing/mindcv_latest1

2 weeks ago

zhujiaxing pushed to main at zhujiaxing/mindcv_latest1

 • a54ccffecc 添加 'configs/sknet/sknet_34_ascend_3.yaml'

3 weeks ago

zhujiaxing pushed to main at zhujiaxing/mindcv_latest1

 • 91158be608 添加 'configs/sknet/sknet_34_ascend_2.yaml'

3 weeks ago

zhujiaxing pushed to main at zhujiaxing/mindcv_latest1

 • 25e2a62a5c 添加 'configs/sknet/sknet_34_ascend_1.yaml'

3 weeks ago

zhujiaxing created NPU training task sknet34

3 weeks ago

zhujiaxing created repository zhujiaxing/mindcv_latest1

3 weeks ago

zhujiaxing renamed repository from mindcv_latest1 to zhujiaxing/mindcv_from_main_repo

3 weeks ago

zhujiaxing pushed to main at zhujiaxing/mindcv_from_main_repo

 • 320956a895 添加 'configs/sknet/sknet_34_ascend_1.yaml'

3 weeks ago