zhanghuiyao
Loading Heatmap…

zhanghuiyao created NPU type debugging task check_2p

1 day ago

zhanghuiyao pushed to master at zhanghuiyao/mindyolo_for_yolov5

2 days ago

zhanghuiyao pushed to master at zhanghuiyao/mindyolo_for_yolov5

2 days ago

zhanghuiyao pushed to master at zhanghuiyao/mindyolo_for_yolov5

2 days ago

zhanghuiyao created NPU type debugging task check_2p

2 days ago

zhanghuiyao pushed to master at zhanghuiyao/mindyolo_for_yolov5

2 days ago

zhanghuiyao pushed to master at zhanghuiyao/mindyolo_for_yolov5

2 days ago

zhanghuiyao pushed to master at zhanghuiyao/mindyolo_for_yolov5

2 days ago

zhanghuiyao pushed to master at zhanghuiyao/mindyolo_for_yolov5

2 days ago

zhanghuiyao pushed to master at zhanghuiyao/mindyolo_for_yolov5

2 days ago

zhanghuiyao pushed to master at zhanghuiyao/mindyolo_for_yolov5

2 days ago

zhanghuiyao pushed to master at zhanghuiyao/mindyolo_for_yolov5

2 days ago

zhanghuiyao created pull request dongliyue/mindyolo_for_yolov5#1

master

2 days ago

zhanghuiyao pushed to master at zhanghuiyao/mindyolo_for_yolov5

2 days ago

zhanghuiyao created NPU type debugging task check_2p

2 days ago

zhanghuiyao pushed to master at zhanghuiyao/mindyolo_for_yolov5

3 days ago

zhanghuiyao created NPU training task mindyolo

4 days ago

zhanghuiyao created NPU type debugging task check_2p

4 days ago

zhanghuiyao pushed to master at zhanghuiyao/mindyolo_for_yolov5

4 days ago