wangcong
Loading Heatmap…

wangcong created NPU training task repvggb1g4

14 hours ago

wangcong pushed to main at wangcong/nasnet

  • 9eb9786b9a 添加 'configs/repvgg/repvggb1g4_ascend.yaml'

14 hours ago

wangcong pushed to main at wangcong/nasnet

14 hours ago

wangcong created NPU training task checkinit

2 weeks ago

wangcong pushed to main at wangcong/nasnet

2 weeks ago

wangcong pushed to main at wangcong/nasnet

2 weeks ago

wangcong pushed to main at wangcong/nasnet

3 weeks ago

wangcong pushed to main at wangcong/nasnet

  • b59e5e5709 添加 'configs/repvgg/repvgg_ascend_11.yaml'

3 weeks ago

wangcong pushed to main at wangcong/nasnet

  • b80e9b62f9 添加 'configs/repvgg/repvgg_ascend_2.yaml'

3 weeks ago

wangcong created NPU training task repvgg-a0

3 weeks ago

wangcong pushed to main at wangcong/nasnet

3 weeks ago

wangcong pushed to main at wangcong/nasnet

  • cc1b81e01a 添加 'configs/repvgg/repvgg_ascend_google.yaml'

3 weeks ago

wangcong pushed to main at wangcong/nasnet

  • 36d50dd51a 添加 'configs/efficientnet/efficientnet_ascend_mnasnet_3.yaml'

4 weeks ago

wangcong pushed to main at wangcong/nasnet

  • 712a400b2d 更新 'mindcv/models/efficientnet.py'

4 weeks ago

wangcong created NPU training task efficientnet

1 month ago

wangcong pushed to main at wangcong/nasnet

  • 89b3f9d498 添加 'configs/efficientnet/efficientnet_ascend_mnasnet_2.yaml'

1 month ago

wangcong created CPU/GPU type debugging task wangc202302231122841

1 month ago

wangcong created NPU training task nasnet

1 month ago

wangcong created NPU training task swintiny

1 month ago

wangcong pushed to main at wangcong/swintiny

  • 71cf0d0126 添加 'configs/swintransformer/swinmodelzoo.yaml'

1 month ago