qixiaozhi
  • Joined on Nov 15, 2022
Loading Heatmap…

qixiaozhi created CPU/GPU type debugging task qixia202303182042494

1 week ago

qixiaozhi created new model energya_model_820f

1 week ago

qixiaozhi created new model energya_model_enej

1 week ago

qixiaozhi opened issue qixiaozhi/energya#3

energyenergy

1 week ago

qixiaozhi closed issue qixiaozhi/energya#2

energy

1 week ago

qixiaozhi commented on issue qixiaozhi/energya#2

energy

aa

1 week ago

qixiaozhi opened issue qixiaozhi/energya#2

energy

1 week ago

qixiaozhi merged pull request qixiaozhi/energya#1

上传文件至 ''

1 week ago

qixiaozhi pushed to master at qixiaozhi/energya

  • d9d469612c Merge pull request '上传文件至 ''' (#1) from qixiaozhi-patch-1 into master Reviewed-on: https://openi.pcl.ac.cn/qixiaozhi/energya/pulls/1
  • 0b06fc1004 上传文件至 ''
  • Compare 2 commits »

1 week ago

qixiaozhi created pull request qixiaozhi/energya#1

上传文件至 ''

1 week ago

qixiaozhi pushed to qixiaozhi-patch-1 at qixiaozhi/energya

1 week ago

qixiaozhi created NPU type debugging task qixia202303112347106

2 weeks ago

qixiaozhi created new model CodeGeeXs_model_iomj

2 weeks ago

qixiaozhi closed issue qixiaozhi/CodeGeeXs#2

CodeGeeXx

2 weeks ago

qixiaozhi opened issue qixiaozhi/CodeGeeXs#2

CodeGeeXx

2 weeks ago

qixiaozhi merged pull request qixiaozhi/CodeGeeXs#1

上传文件至 ''

2 weeks ago

qixiaozhi pushed to master at qixiaozhi/CodeGeeXs

  • 52388249a2 Merge pull request '上传文件至 ''' (#1) from qixiaozhi-patch-1 into master Reviewed-on: https://openi.pcl.ac.cn/qixiaozhi/CodeGeeXs/pulls/1
  • 970adb0587 上传文件至 ''
  • Compare 2 commits »

2 weeks ago

qixiaozhi created pull request qixiaozhi/CodeGeeXs#1

上传文件至 ''

2 weeks ago

qixiaozhi pushed to qixiaozhi-patch-1 at qixiaozhi/CodeGeeXs

2 weeks ago

qixiaozhi created repository qixiaozhi/CodeGeeXs

2 weeks ago