qiuliuxiang
Loading Heatmap…

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202302211668090

1 month ago

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202302211667970

1 month ago

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202302211565096

1 month ago

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202302211564943

1 month ago

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202302211564674

1 month ago

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202302211564539

1 month ago

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202302211564345

1 month ago

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202302211564137

1 month ago

qiuliuxiang closed issue OpenModelZoo/Multigrain#1

12

1 month ago

qiuliuxiang created NPU type debugging task qiuli202302201473929

1 month ago

qiuliuxiang opened issue OpenModelZoo/Multigrain#1

12

1 month ago

qiuliuxiang created new model Multigrain_model_741f

2 months ago

qiuliuxiang transferred repository qiuliuxiang/Multigrain to OpenModelZoo/Multigrain

2 months ago

qiuliuxiang renamed repository from test_mul to OpenModelZoo/Multigrain

2 months ago

qiuliuxiang pushed to master at OpenModelZoo/Multigrain

2 months ago

qiuliuxiang pushed to master at OpenModelZoo/Multigrain

2 months ago

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202212301900686

3 months ago

qiuliuxiang opened issue huxinxin/test_mul#1

`12

3 months ago

qiuliuxiang created new model test_mul_model_p3zs

4 months ago