qiuliuxiang
Loading Heatmap…

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202302211668090

1 year ago

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202302211667970

1 year ago

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202302211565096

1 year ago

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202302211564943

1 year ago

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202302211564674

1 year ago

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202302211564539

1 year ago

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202302211564345

1 year ago

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202302211564137

1 year ago

qiuliuxiang closed issue OpenModelZoo/Multigrain#1

12

1 year ago

qiuliuxiang created NPU type debugging task qiuli202302201473929

1 year ago

qiuliuxiang opened issue OpenModelZoo/Multigrain#1

12

1 year ago

qiuliuxiang created new model Multigrain_model_741f

1 year ago

qiuliuxiang transferred repository qiuliuxiang/Multigrain to OpenModelZoo/Multigrain

1 year ago

qiuliuxiang renamed repository from test_mul to OpenModelZoo/Multigrain

1 year ago

qiuliuxiang pushed to master at OpenModelZoo/Multigrain

1 year ago

qiuliuxiang pushed to master at OpenModelZoo/Multigrain

1 year ago

qiuliuxiang created NPU training task qiuli202212301900686(deleted)

1 year ago

qiuliuxiang opened issue huxinxin/test_mul#1

`12

1 year ago

qiuliuxiang created new model test_mul_model_p3zs

1 year ago