lixiangyi
Loading Heatmap…

lixiangyi created NPU type debugging task lixia202303281590223

7 hours ago

lixiangyi created NPU type debugging task lixia202303281590223

10 hours ago

lixiangyi created NPU type debugging task lixia202303281590223

11 hours ago

lixiangyi pushed to main at lixiangyi/ghostnet2

 • e4551838b2 更新 'configs/convnext/convnext_large_ascend.yaml'

1 day ago

lixiangyi pushed to main at lixiangyi/ghostnet2

 • 9267aca92d 更新 'configs/convnext/convnext_large_ascend.yaml'

2 days ago

lixiangyi pushed to main at lixiangyi/ghostnet2

 • df18511b1a 更新 'configs/convnext/convnext_large_ascend.yaml'

4 days ago

lixiangyi pushed to main at lixiangyi/ghostnet2

 • a7c27d4c1a 更新 'configs/convnext/convnext_large_ascend.yaml'

4 days ago

lixiangyi pushed to main at lixiangyi/ghostnet2

 • cbe7e10eb2 更新 'configs/convnext/convnext_large_ascend.yaml'

4 days ago

lixiangyi pushed to main at lixiangyi/ghostnet2

 • b10aa36185 更新 'configs/convnext/convnext_large_ascend.yaml'

4 days ago

lixiangyi pushed to main at lixiangyi/ghostnet2

 • 7ed793b984 更新 'configs/convnext/convnext_large_ascend.yaml'

6 days ago

lixiangyi created NPU training task convnext_large

1 week ago

lixiangyi pushed to main at lixiangyi/ghostnet2

 • bb0a7df40c 添加 'configs/convnext/convnext_large_ascend.yaml'

1 week ago

lixiangyi created NPU training task convnext_base

1 week ago

lixiangyi pushed to main at lixiangyi/ghostnet2

 • 6eaeb640ad 添加 'configs/convnext/convnext_base_ascend.yaml'

1 week ago

lixiangyi pushed to main at lixiangyi/ConvNeXt_2

 • a3dfc5044e 更新 'configs/convnext/convnext_base_ascend.yaml'

1 week ago

lixiangyi pushed to main at lixiangyi/ConvNeXt_2

 • 52b4144fc1 更新 'configs/convnext/convnext_base_ascend.yaml'

1 week ago

lixiangyi pushed to main at lixiangyi/ConvNeXt_2

 • f4ad6b9014 更新 'configs/convnext/convnext_base_ascend.yaml'

1 week ago

lixiangyi created NPU training task convnext_base

1 week ago

lixiangyi pushed to main at lixiangyi/ConvNeXt_2

 • 57bab4f70d 添加 'configs/convnext/convnext_base_ascend.yaml'

1 week ago

lixiangyi pushed to main at lixiangyi/ConvNeXt_2

 • ebe5649b00 添加 'configs/convnext/convnext_small_ascend.yaml'

1 week ago