jialingqu
Loading Heatmap…

jialingqu pushed to master at jialingqu/mindcv

6 months ago

jialingqu pushed to master at jialingqu/mindcv

 • 46742d31b1 删除 'configs/res2net/res2net_50_ascend.yaml'

6 months ago

jialingqu created NPU training task jiali202211071398564

6 months ago

jialingqu created NPU training task jiali202211031353394

7 months ago

jialingqu pushed to master at jialingqu/mindcv

7 months ago

jialingqu pushed to master at jialingqu/mindcv

 • 408667614f 删除 'configs/res2net/res2net_50-v1b_ascend.yaml'

7 months ago

jialingqu pushed to master at jialingqu/mindcv

 • 38582b3048 删除 'configs/res2net/res2net_50-v1b_gpu.yaml'

7 months ago

jialingqu pushed to master at jialingqu/mindcv

 • abe5cf2fb8 删除 'configs/res2net/res2net_50_ascend.yaml'

7 months ago

jialingqu pushed to master at jialingqu/mindcv

 • 6e798eaae5 删除 'configs/res2net/res2net_50_gpu.yaml'

7 months ago

jialingqu pushed to master at jialingqu/mindcv

 • 4341b49351 删除 'configs/res2net/res2net_101-v1b_ascend.yaml'

7 months ago

jialingqu pushed to master at jialingqu/mindcv

 • 34cdef1597 删除 'configs/res2net/res2net_101-v1b_gpu.yaml'

7 months ago

jialingqu pushed to master at jialingqu/mindcv

 • aa8c5a8e13 删除 'configs/res2net/res2net_101_ascend.yaml'

7 months ago

jialingqu pushed to master at jialingqu/mindcv

 • 797ad33ea9 删除 'configs/res2net/res2net_101_gpu.yaml'

7 months ago

jialingqu pushed to master at jialingqu/mindcv

7 months ago

jialingqu created NPU training task jiali202211022092099

7 months ago

jialingqu pushed to master at jialingqu/mindcv

 • 27d77bbd16 更新 'configs/res2net/res2net_50-v1b_ascend.yaml'

7 months ago

jialingqu created NPU training task jiali202211020329250

7 months ago

jialingqu pushed to master at jialingqu/mindcv

 • 453f695eb3 更新 'configs/res2net/res2net_101_ascend.yaml'

7 months ago

jialingqu pushed to master at jialingqu/mindcv

 • fad3228250 更新 'configs/res2net/res2net_101_ascend.yaml'

7 months ago

jialingqu pushed to master at jialingqu/mindcv

 • 2b32ed0008 更新 'configs/res2net/res2net_101_ascend.yaml'

7 months ago