Browse Source

增加周度打榜详细数据。

Signed-off-by: zouap <zouap@pcl.ac.cn>
pull/282/head
zouap 4 months ago
parent
commit
e1c7792fbc
17 changed files with 1406 additions and 0 deletions
 1. +161
  -0
    bonus/weekdata/1_1.csv
 2. +168
  -0
    bonus/weekdata/1_2.csv
 3. +170
  -0
    bonus/weekdata/1_3.csv
 4. +197
  -0
    bonus/weekdata/1_4.csv
 5. +52
  -0
    bonus/weekdata/2_1.csv
 6. +49
  -0
    bonus/weekdata/2_2.csv
 7. +34
  -0
    bonus/weekdata/2_3.csv
 8. +31
  -0
    bonus/weekdata/2_4.csv
 9. +31
  -0
    bonus/weekdata/3_1.csv
 10. +31
  -0
    bonus/weekdata/3_2.csv
 11. +31
  -0
    bonus/weekdata/3_3.csv
 12. +31
  -0
    bonus/weekdata/3_4.csv
 13. +101
  -0
    bonus/weekdata/4_1.csv
 14. +101
  -0
    bonus/weekdata/4_2.csv
 15. +101
  -0
    bonus/weekdata/4_3.csv
 16. +101
  -0
    bonus/weekdata/4_4.csv
 17. +16
  -0
    bonus/weekdata/record.txt

+ 161
- 0
bonus/weekdata/1_1.csv View File

@@ -0,0 +1,161 @@
ID,Óû§Ãû,ÅÅÃû,½±½ð
3802,Zhangrn,1,200
919,zouap,2,200
226,zhoupzh,3,200
31398,huxinxin,4,200
2,lewis,5,200
1134,chenyifan01,6,200
28721,ZJUTER0126,7,200
31081,hexiao,8,200
1073,ychao_1983,9,200
410,taoht,10,200
887,wangj,11,200
31278,gaojt20,12,200
31533,YangWeijiang,13,200
40,liuzx,14,200
1278,tanglj,15,200
31528,wzh1517,16,200
8,openihu,17,200
30038,kaoyu,18,200
3583,wangjr,19,200
3756,zeizei,20,200
987,lijunmao,21,200
31166,xiaohe,22,200
30986,WindVChen,23,200
31530,lihd,24,200
32041,xuzhijian,25,200
5,colorfulberry,26,200
29657,liscar,27,200
31336,zhanglei,28,200
31404,ywfan,29,200
31226,myx,30,200
1210,isleizhang,31,200
31946,qsx,32,200
430,JeffDing,33,200
32178,hrfqgp80735,34,200
32084,a54137621,35,200
965,yehua,36,200
29037,Copied,37,200
32119,JidaDiao,38,200
986,zyf_ai,39,200
31921,Jwang,40,200
32168,liuyj_suda,41,200
3945,sunyaping,42,200
30801,bs221b,43,200
28943,Chen,44,200
32133,WarLar,45,200
28744,xiaoguaishou,46,200
993,liwenlong,47,200
995,linfj,48,200
2881,tjulitianyi,49,200
32019,wer158,50,200
31510,dyb,51,200
28889,3.14159,52,200
30991,magic_liu,53,200
32101,zk24,54,200
32155,bxcy,55,200
1211,chouxianyu,56,200
446,JinWang,57,200
4109,linesite,58,200
31549,13073477717,59,200
400,rogerluo410,60,200
203,hanjr,61,200
417,imyzx,62,200
1209,xfey,63,200
418,yands,64,200
30995,ouyuwei,65,200
31535,wangzq,66,200
32149,miduer,67,200
31862,gkwangel,68,200
3816,wjtest-3,69,200
1274,JohanOu,70,200
32104,lishiyu,71,200
31380,rose1sblue,72,200
32105,xiaoyu_tong,73,200
31118,czh,74,200
4112,fuguidan,75,200
278,15534081591,76,200
30798,idea-ray,77,200
813,gaowei262,78,200
411,zhangy03,79,200
32172,Ciuchino,80,200
31936,peter273431,81,200
31113,kimxiaogen,82,200
32227,slyang,83,200
998,denglei,84,200
31954,aaa123,85,200
29266,maguire,86,200
290,BarryLiu,87,200
3878,kjiang,88,200
994,liwei03,89,200
29309,zqqq,90,200
31396,deling_wei,91,200
31543,xiaomabufei,92,200
29764,zhangych02,93,200
32096,Lonelyspark,94,200
31418,zhangtianmingxp,95,200
812,houysh,96,200
29690,fandd,97,200
3789,liusc,98,200
28814,openi120,99,200
32209,mameng,100,200
31870,kk19971012,101,200
32069,kenan976431,102,200
29397,zhanghongyi,103,200
31042,ArthurZhao,104,200
31942,wsk,105,200
31686,kaierlong,106,200
27569,iMon,107,200
4103,xzj,108,200
29317,shibing624,109,200
32081,wangk03,110,200
31889,xuxiaolong,111,200
990,yangxzh1,112,200
948,laicheng_private,113,200
1142,openioctopus,114,200
31410,Jove,115,200
31922,wanjia,116,200
31996,alpha_magic,117,200
60,yult,118,200
3800,wenzhang.liu,119,200
1160,JiaXin,120,200
31789,wangzihan,121,200
31802,hhh123,122,200
30949,Cliff_,123,200
32157,gkw520ts,124,200
31670,watchman,125,200
3923,wufan,126,200
32199,jiaoj01,127,200
32046,fakebit,128,200
31342,ChaiB,129,200
1175,lip01,130,200
32082,killerDbob,131,200
853,suny,132,200
192,laich,133,200
31884,zhangxunhui,134,200
32171,ajwang01,135,200
41,deng,136,200
31800,Redpara,137,200
32122,Frank2016,138,200
30778,casper,139,200
32114,liwr,140,200
4164,tutu_Code,141,200
32147,jefferyz,142,200
32080,paidaxing0903,143,200
31990,zwr0990,144,200
32160,haha,145,200
31190,heu123,146,200
31714,EDVR2022,147,200
32125,hw666666666666,148,200
31191,Chao7,149,200
29119,jd_liuxinchen,150,200
3859,cyberdb,151,200
31703,pengtaox,152,200
29882,aiforge_admin,153,200
4172,mzch02101,154,200
799,zhengxiawu,155,200
130,wangrj,156,200
1250,thomas-yanxin,157,200
28681,ruizhou,158,200
36,stardust,159,200
31944,Cordium,160,200

+ 168
- 0
bonus/weekdata/1_2.csv View File

@@ -0,0 +1,168 @@
ID,Óû§Ãû,ÅÅÃû,½±½ð
32019,wer158,1,200
32218,10TV,2,200
32188,theh04,3,200
919,zouap,4,200
31535,wangzq,5,200
31530,lihd,6,200
32281,zxcvbnm.2,7,200
30995,ouyuwei,8,200
32388,NanSeng_G,9,200
2,lewis,10,200
28721,ZJUTER0126,11,200
4072,skywalk163,12,200
3945,sunyaping,13,200
53,fangwei123456,14,200
32297,xjxjxj,15,200
430,JeffDing,16,200
958,liaowsh,17,200
8,openihu,18,200
1134,chenyifan01,19,200
2861,jikuai,20,200
417,imyzx,21,200
32178,hrfqgp80735,22,200
32290,wqm,23,200
29037,Copied,24,200
40,liuzx,25,200
31674,cqnuo,26,200
226,zhoupzh,27,200
3756,zeizei,28,200
31528,wzh1517,29,200
1073,ychao_1983,30,200
31398,huxinxin,31,200
31278,gaojt20,32,200
410,taoht,33,200
32227,slyang,34,200
32382,trg2018,35,200
993,liwenlong,36,200
32387,Kingman,37,200
32215,yaning,38,200
28943,Chen,39,200
1210,isleizhang,40,200
32366,lll,41,200
1278,tanglj,42,200
32264,Guanbb3,43,200
32287,heniu,44,200
278,15534081591,45,200
31081,hexiao,46,200
2881,tjulitianyi,47,200
31215,Maigege,48,200
32291,niuhe,49,200
32105,xiaoyu_tong,50,200
31686,kaierlong,51,200
887,wangj,52,200
998,denglei,53,200
990,yangxzh1,54,200
31946,qsx,55,200
32365,qihuan,56,200
30801,bs221b,57,200
4112,fuguidan,58,200
31404,ywfan,59,200
31921,Jwang,60,200
30038,kaoyu,61,200
149,avadesian,62,200
32445,yanzhi,63,200
32414,Maigege1,64,200
32270,andy_wen,65,200
32362,wangjin,66,200
32093,tabokie,67,200
987,lijunmao,68,200
32285,MandyJiang,69,200
31881,cyj,70,200
30778,casper,71,200
31166,xiaohe,72,200
31922,wanjia,73,200
32026,Jack_Liu,74,200
32101,zk24,75,200
30986,WindVChen,76,200
1209,xfey,77,200
30498,IK-PCL,78,200
32209,mameng,79,200
428,superqing,80,200
29690,fandd,81,200
28744,xiaoguaishou,82,200
32428,Maigege2,83,200
391,FeiSong,84,200
32256,kingskymoon,85,200
1192,w,86,200
32125,hw666666666666,87,200
29587,Lm_nvbhesit,88,200
26999,Luoshunchong,89,200
32350,orion111,90,200
995,linfj,91,200
3583,wangjr,92,200
3878,kjiang,93,200
29277,Aurora169,94,200
32442,lebron,95,200
32440,kobe,96,200
32431,196001725,97,200
31714,EDVR2022,98,200
31800,Redpara,99,200
813,gaowei262,100,200
28889,3.14159,101,200
25851,mathor,102,200
32304,fijun,103,200
32307,danling,104,200
32305,jimmy1,105,200
32441,duran,106,200
32308,mayday1,107,200
3619,GuoSong,108,200
1250,thomas-yanxin,109,200
32070,Rocksugar,110,200
32153,Encore,111,200
4109,linesite,112,200
32266,Sqhttwl,113,200
32306,nancy1,114,200
32370,lch123,115,200
32327,lisiyan,116,200
32315,lisiting,117,200
32303,ijunf,118,200
32328,alifei,119,200
32326,chenyuling,120,200
32325,AnnieYang,121,200
32323,zhangzipei123,122,200
32321,pofucjia,123,200
32320,easonyu,124,200
32319,binqiangli,125,200
32318,ximei,126,200
32317,xuqiaozhi1998,127,200
32316,zengxiaoyue,128,200
32314,baikaiming,129,200
32313,chenxiqian,130,200
32312,suzikora,131,200
32311,marriowang,132,200
32310,fang123,133,200
32309,jessica1,134,200
32400,NinoNeumann,135,200
29640,fringe,136,200
28733,clearhanhui,137,200
30923,2772739250,138,200
32286,xiaojiyghhh,139,200
32415,illusory028,140,200
27772,plutonight,141,200
55,Yanqi-Chen,142,200
29386,jhyg,143,200
948,laicheng_private,144,200
31533,YangWeijiang,145,200
27019,laplace,146,200
32294,wjoin,147,200
32168,liuyj_suda,148,200
4265,hjl4am,149,200
29317,shibing624,150,200
32329,xuxinjie2,151,200
32284,psl913619102832,152,200
3874,linhaojia,153,200
1142,openioctopus,154,200
203,hanjr,155,200
31879,cqh,156,200
29770,kchen,157,200
31380,rose1sblue,158,200
29713,junan,159,200
124,caoshm,160,200
32288,pengfeng0801,161,200
3923,wufan,162,200
27881,WhiteFireFox,163,200
30991,magic_liu,164,200
31336,zhanglei,165,200
3805,lizhuangzi,166,200
1274,JohanOu,167,200

+ 170
- 0
bonus/weekdata/1_3.csv View File

@@ -0,0 +1,170 @@
ID,Óû§Ãû,ÅÅÃû,½±½ð
30923,2772739250,1,200
226,zhoupzh,2,200
32575,xiaochen,3,200
8,openihu,4,200
2,lewis,5,200
149,avadesian,6,200
40,liuzx,7,200
30986,WindVChen,8,200
987,lijunmao,9,200
290,BarryLiu,10,200
3756,zeizei,11,200
32548,Luyee_,12,200
1278,tanglj,13,200
919,zouap,14,200
1210,isleizhang,15,200
32188,theh04,16,200
887,wangj,17,200
31686,kaierlong,18,200
31663,seu_xw,19,200
32125,hw666666666666,20,200
31278,gaojt20,21,200
32178,hrfqgp80735,22,200
32282,miya,23,200
32431,196001725,24,200
993,liwenlong,25,200
32516,ichocolate,26,200
31535,wangzq,27,200
281,peeta,28,200
32395,tianyuan,29,200
418,yands,30,200
32441,duran,31,200
31398,huxinxin,32,200
32382,trg2018,33,200
26999,Luoshunchong,34,200
31530,lihd,35,200
430,JeffDing,36,200
31166,xiaohe,37,200
417,imyzx,38,200
32218,10TV,39,200
32297,xjxjxj,40,200
32356,hanming,41,200
32281,zxcvbnm.2,42,200
32019,wer158,43,200
31081,hexiao,44,200
32387,Kingman,45,200
32544,1194872850,46,200
28721,ZJUTER0126,47,200
32551,liuy,48,200
30995,ouyuwei,49,200
4112,fuguidan,50,200
2881,tjulitianyi,51,200
29037,Copied,52,200
31404,ywfan,53,200
32291,niuhe,54,200
32287,heniu,55,200
32452,cjj,56,200
32105,xiaoyu_tong,57,200
667,CGY,58,200
3619,GuoSong,59,200
998,denglei,60,200
32026,Jack_Liu,61,200
30801,bs221b,62,200
1209,xfey,63,200
31543,xiaomabufei,64,200
31533,YangWeijiang,65,200
32569,mathcoder,66,200
32542,katago,67,200
32415,illusory028,68,200
1134,chenyifan01,69,200
958,liaowsh,70,200
32442,lebron,71,200
30991,magic_liu,72,200
31549,13073477717,73,200
32029,duyuhao1,74,200
32597,wpf233,75,200
32568,wangxi,76,200
32264,Guanbb3,77,200
32518,clsn,78,200
1250,thomas-yanxin,79,200
53,fangwei123456,80,200
30778,casper,81,200
31699,This_50m,82,200
32270,andy_wen,83,200
32549,Rick.Chen,84,200
28889,3.14159,85,200
25216,wgl,86,200
1274,JohanOu,87,200
32433,jz,88,200
3,fisheryu,89,200
29266,maguire,90,200
32284,psl913619102832,91,200
31674,cqnuo,92,200
32349,zzh1,93,200
32482,Zacyoung,94,200
2861,jikuai,95,200
391,FeiSong,96,200
3641,wmkai,97,200
31528,wzh1517,98,200
1160,JiaXin,99,200
32366,lll,100,200
4072,skywalk163,101,200
32324,kelly_li,102,200
32101,zk24,103,200
28744,xiaoguaishou,104,200
32622,Jewelll,105,200
1073,ychao_1983,106,200
995,linfj,107,200
32046,fakebit,108,200
813,gaowei262,109,200
32362,wangjin,110,200
32586,huawu,111,200
32627,10,112,200
32615,finder4alex,113,200
32526,a7636820665,114,200
32325,AnnieYang,115,200
32440,kobe,116,200
32328,alifei,117,200
32327,lisiyan,118,200
32317,xuqiaozhi1998,119,200
32310,fang123,120,200
32304,fijun,121,200
3816,wjtest-3,122,200
32305,jimmy1,123,200
32320,easonyu,124,200
32319,binqiangli,125,200
32313,chenxiqian,126,200
32215,yaning,127,200
32314,baikaiming,128,200
32306,nancy1,129,200
32303,ijunf,130,200
32307,danling,131,200
32309,jessica1,132,200
32326,chenyuling,133,200
32308,mayday1,134,200
32316,zengxiaoyue,135,200
32547,a854756044,136,200
30498,IK-PCL,137,200
31714,EDVR2022,138,200
32315,lisiting,139,200
32312,suzikora,140,200
32318,ximei,141,200
32311,marriowang,142,200
32266,Sqhttwl,143,200
31380,rose1sblue,144,200
32323,zhangzipei123,145,200
30949,Cliff_,146,200
28609,zdi_,147,200
3878,kjiang,148,200
3945,sunyaping,149,200
278,15534081591,150,200
32321,pofucjia,151,200
32619,Winterfell,152,200
32272,msstudy,153,200
32290,wqm,154,200
3789,liusc,155,200
29119,jd_liuxinchen,156,200
30038,kaoyu,157,200
31946,qsx,158,200
32490,rouchuanzi,159,200
32388,NanSeng_G,160,200
32546,Aquamarine,161,200
32027,duyuhao,162,200
28943,Chen,163,200
32455,FmYjx,164,200
948,laicheng_private,165,200
1142,openioctopus,166,200
31336,zhanglei,167,200
1643,geoyee,168,200
32288,pengfeng0801,169,200

+ 197
- 0
bonus/weekdata/1_4.csv View File

@@ -0,0 +1,197 @@
ID,Óû§Ãû,ÅÅÃû,½±½ð
32188,theh04,1,200
149,avadesian,2,200
32290,wqm,3,200
32441,duran,4,200
32440,kobe,5,200
32443,curry,6,200
990,yangxzh1,7,200
32178,hrfqgp80735,8,200
32387,Kingman,9,200
30991,magic_liu,10,200
32544,1194872850,11,200
32442,lebron,12,200
32046,fakebit,13,200
30923,2772739250,14,200
958,liaowsh,15,200
32388,NanSeng_G,16,200
3756,zeizei,17,200
32575,xiaochen,18,200
40,liuzx,19,200
2,lewis,20,200
226,zhoupzh,21,200
30986,WindVChen,22,200
1278,tanglj,23,200
1250,thomas-yanxin,24,200
995,linfj,25,200
1134,chenyifan01,26,200
993,liwenlong,27,200
3619,GuoSong,28,200
32790,Hhh,29,200
430,JeffDing,30,200
3641,wmkai,31,200
31686,kaierlong,32,200
32270,andy_wen,33,200
32282,miya,34,200
32323,zhangzipei123,35,200
32314,baikaiming,36,200
8,openihu,37,200
31533,YangWeijiang,38,200
998,denglei,39,200
32327,lisiyan,40,200
32309,jessica1,41,200
1073,ychao_1983,42,200
987,lijunmao,43,200
919,zouap,44,200
280,jialingqu,45,200
32317,xuqiaozhi1998,46,200
32320,easonyu,47,200
32318,ximei,48,200
32316,zengxiaoyue,49,200
32303,ijunf,50,200
32312,suzikora,51,200
31996,alpha_magic,52,200
31278,gaojt20,53,200
418,yands,54,200
32321,pofucjia,55,200
32637,buhanyunfei,56,200
31535,wangzq,57,200
4072,skywalk163,58,200
31717,cquyh,59,200
2881,tjulitianyi,60,200
32326,chenyuling,61,200
32311,marriowang,62,200
32308,mayday1,63,200
32307,danling,64,200
32305,jimmy1,65,200
1160,JiaXin,66,200
32445,yanzhi,67,200
31398,huxinxin,68,200
887,wangj,69,200
32125,hw666666666666,70,200
26999,Luoshunchong,71,200
31510,dyb,72,200
32649,Joy_Wang,73,200
32381,lhh753159,74,200
281,peeta,75,200
32026,Jack_Liu,76,200
32366,lll,77,200
32319,binqiangli,78,200
32306,nancy1,79,200
32328,alifei,80,200
32325,AnnieYang,81,200
32313,chenxiqian,82,200
30961,xaddwell,83,200
29296,Tyra_jc,84,200
32618,YourBearLine,85,200
994,liwei03,86,200
30995,ouyuwei,87,200
32362,wangjin,88,200
32281,zxcvbnm.2,89,200
32218,10TV,90,200
32297,xjxjxj,91,200
32597,wpf233,92,200
32382,trg2018,93,200
29037,Copied,94,200
31166,xiaohe,95,200
32356,hanming,96,200
986,zyf_ai,97,200
31081,hexiao,98,200
32291,niuhe,99,200
32415,illusory028,100,200
32287,heniu,101,200
3791,caiwzh,102,200
32019,wer158,103,200
3796,liuhaoran14,104,200
268,HIT-Gogery,105,200
32264,Guanbb3,106,200
31530,lihd,107,200
32512,OpenZAI_ZERO,108,200
4112,fuguidan,109,200
31528,wzh1517,110,200
30801,bs221b,111,200
32549,Rick.Chen,112,200
32304,fijun,113,200
32548,Luyee_,114,200
32288,pengfeng0801,115,200
31674,cqnuo,116,200
32365,qihuan,117,200
32682,scxw,118,200
30778,casper,119,200
32310,fang123,120,200
31042,ArthurZhao,121,200
32284,psl913619102832,122,200
29764,zhangych02,123,200
53,fangwei123456,124,200
32518,clsn,125,200
417,imyzx,126,200
28889,3.14159,127,200
32568,wangxi,128,200
28897,hwk,129,200
32516,ichocolate,130,200
31946,qsx,131,200
32535,pkunimj,132,200
32681,CverZhao,133,200
31852,temp422,134,200
1210,isleizhang,135,200
32168,liuyj_suda,136,200
32431,196001725,137,200
32105,xiaoyu_tong,138,200
32789,luxinghe,139,200
29824,genglin,140,200
29397,zhanghongyi,141,200
32627,10,142,200
1274,JohanOu,143,200
26684,lmh447669785,144,200
32570,skyous,145,200
28943,Chen,146,200
812,houysh,147,200
5,colorfulberry,148,200
1209,xfey,149,200
41,deng,150,200
3923,wufan,151,200
31543,xiaomabufei,152,200
46,Open_Dataset,153,200
32490,rouchuanzi,154,200
31404,ywfan,155,200
31380,rose1sblue,156,200
391,FeiSong,157,200
32395,tianyuan,158,200
411,zhangy03,159,200
32714,d294270681,160,200
32357,Bingfeng.Zhang,161,200
32734,AceTr,162,200
32059,Mack189,163,200
28785,masterxin,164,200
56,bill_ding,165,200
32547,a854756044,166,200
32732,JoshuaWen,167,200
410,taoht,168,200
1175,lip01,169,200
99,asyncsys.zlz,170,200
32349,zzh1,171,200
32101,zk24,172,200
32256,kingskymoon,173,200
32315,lisiting,174,200
2861,jikuai,175,200
28744,xiaoguaishou,176,200
32353,andy-wen,177,200
31410,Jove,178,200
32347,kongla,179,200
30931,PCL-UnderwaterLab,180,200
667,CGY,181,200
32697,tao_ning,182,200
32531,0808_rua,183,200
31936,peter273431,184,200
32755,yejiqiu,185,200
29317,shibing624,186,200
32706,pointpillars,187,200
32350,orion111,188,200
948,laicheng_private,189,200
1142,openioctopus,190,200
428,superqing,191,200
853,suny,192,200
32738,Jaqen,193,200
278,15534081591,194,200
31024,rui,195,200
70,sirius1984,196,200

+ 52
- 0
bonus/weekdata/2_1.csv View File

@@ -0,0 +1,52 @@
ID,Óû§Ãû,ÅÅÃû,½±½ð
33813,1030514181,1,1000
1250,thomas-yanxin,2,600
29296,Tyra_jc,3,400
32290,wqm,4,200
32442,lebron,4,200
33863,jiayu_neu,5,200
32188,theh04,6,200
33925,lance123123,7,200
33858,xuyang,8,200
430,JeffDing,9,200
30180,xuxing,10,200
29665,dengjian,11,200
31703,pengtaox,11,200
32178,hrfqgp80735,12,200
33791,LLdois,12,200
33922,lmh2923575260,12,200
33927,ChenGX,13,200
2881,tjulitianyi,14,200
31028,qiuliuxiang,15,200
31398,huxinxin,15,200
32057,Sunhy,15,200
32059,Mack189,16,200
32789,luxinghe,17,200
33174,Robert_Fan,17,200
33226,S321060013,17,200
33528,hartzy,18,200
33624,gzoftju,18,200
33760,xinghe,19,200
33864,Blacksuit163,19,200
33919,ZhangY,20,200
32687,dengy02,21,200
30456,zeming.zhao,21,200
31418,zhangtianmingxp,22,200
29297,zuoyu,22,200
33789,AesthetiC631,23,200
33870,luguanghao,23,200
29037,Copied,24,200
32362,wangjin,24,200
32482,Zacyoung,24,200
32933,NJUSTgzy,25,200
33010,hkc,25,200
33921,new_boy,27,200
29266,maguire,27,200
33427,zhangshi,27,200
33884,Former,27,200
30949,Cliff_,29,200
32218,10TV,29,200
32950,charlie-Ma,29,200
33632,Pillow_,30,200
33644,lyt0923,30,200
3803,slfan,30,200

+ 49
- 0
bonus/weekdata/2_2.csv View File

@@ -0,0 +1,49 @@
ID,Óû§Ãû,ÅÅÃû,½±½ð
33863,jiayu_neu,1,1000
1250,thomas-yanxin,2,600
32188,theh04,3,400
33927,ChenGX,3,400
990,yangxzh1,4,200
32069,kenan976431,5,200
32285,MandyJiang,5,200
32306,nancy1,6,200
998,denglei,7,200
417,imyzx,8,200
29296,Tyra_jc,8,200
32442,lebron,9,200
32441,Huoxy,9,200
32290,wqm,10,200
33795,yangsc,10,200
32440,lifanf,11,200
33952,flyCatkins,12,200
418,yands,13,200
428,superqing,13,200
2881,tjulitianyi,14,200
31537,zxchen8830,14,200
32071,haibojin001,15,200
32264,Guanbb3,16,200
33921,new_boy,16,200
33959,lwj,17,200
33985,lyb_neu,18,200
34107,light_ever,18,200
411,zhangy03,19,200
422,wangh06,19,200
3789,liusc,20,200
28721,ZJUTER0126,20,200
29764,zhangych02,21,200
31028,qiuliuxiang,22,200
31380,rose1sblue,22,200
31398,huxinxin,23,200
31418,zhangtianmingxp,23,200
32058,unicorn,23,200
32059,Mack189,24,200
32218,10TV,24,200
32687,dengy02,25,200
32714,d294270681,26,200
32789,luxinghe,26,200
33312,ztm,27,200
33405,rongannn,27,200
33461,Ssunhy,28,200
33919,ZhangY,29,200
33930,wxd,30,200
34011,Wh1isper,30,200

+ 34
- 0
bonus/weekdata/2_3.csv View File

@@ -0,0 +1,34 @@
ID,Óû§Ãû,ÅÅÃû,½±½ð
1250,thomas-yanxin,1,1000
33863,jiayu_neu,2,600
33927,ChenGX,3,400
32442,lebron,4,200
32285,MandyJiang,5,200
29296,Tyra_jc,6,200
32141,AlbertDarren,7,200
32306,nancy1,8,200
935,huolongshe,9,200
417,imyzx,10,200
32256,kingskymoon,11,200
430,JeffDing,12,200
32188,theh04,12,200
33984,tyx_neu,13,200
34018,pengliang123,14,200
34084,flyingbird,15,200
2881,tjulitianyi,16,200
31042,ArthurZhao,16,200
33723,zrainj,17,200
31398,huxinxin,18,200
32026,Jack_Liu,19,200
33795,yangsc,20,200
33925,lance123123,21,200
33991,zzy_neu,22,200
33992,caida,23,200
34216,qiuyiyi,24,200
32125,hw666666666666,25,200
32272,msstudy,25,200
32482,Zacyoung,26,200
32637,buhanyunfei,27,200
32714,d294270681,28,200
34119,YTT,29,200
34221,supper,30,200

+ 31
- 0
bonus/weekdata/2_4.csv View File

@@ -0,0 +1,31 @@
ID,Óû§Ãû,¹ÙÍøÅÅÃû,¼¤Àø
1250,thomas-yanxin,1,1000
32141,AlbertDarren,2,600
33863,jiayu_neu,3,400
33813,1030514181,4,200
33927,ChenGX,5,200
34084,flyingbird,6,200
32285,MandyJiang,7,200
33985,lyb_neu,8,200
32442,lebron,9,200
248,lvyufeng,10,200
990,yangxzh1,11,200
430,JeffDing,12,200
31398,huxinxin,13,200
987,lijunmao,14,200
998,denglei,15,200
31632,xuange5,16,200
31686,kaierlong,17,200
33925,lance123123,18,200
33937,catgod,19,200
33795,yangsc,20,200
33858,xuyang,21,200
31042,ArthurZhao,22,200
31537,zxchen8830,23,200
33952,flyCatkins,24,200
34021,Adeline424,25,200
410,taoht,26,200
411,zhangy03,27,200
422,wangh06,28,200
428,superqing,29,200
935,huolongshe,30,200

+ 31
- 0
bonus/weekdata/3_1.csv View File

@@ -0,0 +1,31 @@
ID,Óû§Ãû,ÅÅÃû,½±½ð
32188,theh04,1,1000
32026,Jack_Liu,2,800
33863,jiayu_neu,3,600
32551,liuy,4,200
32382,trg2018,5,200
35104,1785968235,6,200
1250,thomas-yanxin,7,200
34862,LouisPeak,8,200
35105,gdfh,9,200
32736,eatcosmos,10,200
32637,buhanyunfei,11,200
32218,10TV,12,200
430,JeffDing,13,200
34539,ZicongDu,14,200
32055,a775929656a,15,200
33985,lyb_neu,16,200
995,linfj,17,200
35089,zeweieryuan,18,200
33984,tyx_neu,19,200
4072,skywalk163,20,200
29236,IHFYF,21,200
29266,maguire,22,200
32058,unicorn,23,200
32153,Encore,24,200
33405,rongannn,25,200
33528,hartzy,26,200
33983,Elbert_yang,27,200
34730,tengxiao,28,200
34740,zyn,29,200
34985,weixi,30,200

+ 31
- 0
bonus/weekdata/3_2.csv View File

@@ -0,0 +1,31 @@
ID,Óû§Ãû,ÅÅÃû,½±½ð
32637,buhanyunfei,1,1000
1250,thomas-yanxin,2,800
32026,Jack_Liu,3,600
33863,jiayu_neu,4,200
32382,trg2018,5,200
32218,10TV,6,200
32551,liuy,7,200
32188,theh04,8,200
34862,LouisPeak,9,200
192,laich,10,200
35183,13380566262,11,200
990,yangxzh1,12,200
1186,caoyang,13,200
34539,ZicongDu,14,200
35235,zyl0124,15,200
34985,weixi,16,200
34221,DoraAI,17,200
34948,Natsume,18,200
34992,huki,19,200
35207,whuhuangj,20,200
994,liwei03,21,200
32285,MandyJiang,22,200
32945,boyifan,23,200
34859,robinbg,24,200
35159,frelam,25,200
32736,eatcosmos,26,200
26684,lmh447669785,27,200
29754,gl,28,200
32058,unicorn,29,200
33919,ZhangY,30,200

+ 31
- 0
bonus/weekdata/3_3.csv View File

@@ -0,0 +1,31 @@
ID,Óû§Ãû,ÅÅÃû,½±½ð
35298,fengqi,1,1800
32188,theh04,2,800
1250,thomas-yanxin,3,600
32382,trg2018,4,200
32285,MandyJiang,5,200
32026,Jack_Liu,6,200
34862,LouisPeak,7,200
32637,buhanyunfei,8,200
33919,ZhangY,9,200
32551,liuy,10,200
32058,unicorn,11,200
33863,jiayu_neu,12,200
33405,rongannn,13,200
935,huolongshe,14,200
32218,10TV,15,200
34539,ZicongDu,16,200
994,liwei03,17,200
32736,eatcosmos,18,200
31721,Mihaw,19,200
31686,kaierlong,20,200
32819,Wan_,21,200
35159,frelam,22,200
35520,19129213258,23,200
32945,boyifan,24,200
33074,violetweir,25,200
34428,Scarlett_1900,26,200
34664,snow-,27,200
35133,zoulq,28,200
35518,muxiaojue,29,200
3800,wenzhang.liu,30,200

+ 31
- 0
bonus/weekdata/3_4.csv View File

@@ -0,0 +1,31 @@
ID,Óû§Ãû,ÅÅÃû,½±½ð
35635,crayon,1,1600
35298,fengqi,2,1300
32188,theh04,3,800
32026,Jack_Liu,4,200
32382,trg2018,5,200
34862,LouisPeak,6,200
32218,10TV,7,200
32570,skyous,8,200
32551,liuy,9,200
33919,ZhangY,10,200
1250,thomas-yanxin,11,200
32058,unicorn,12,200
33405,rongannn,13,200
32637,buhanyunfei,14,200
32819,Wan_,15,200
33863,jiayu_neu,16,200
203,hanjr,17,200
1186,caoyang,18,200
34539,ZicongDu,19,200
35218,Hannibal123,20,200
192,laich,21,200
35159,frelam,22,200
35296,dangwv,23,200
29266,maguire,24,200
32285,MandyJiang,25,200
35518,muxiaojue,26,200
31970,RobertFan,27,200
34739,kcl,28,200
35133,zoulq,29,200
35198,shalalalala,30,200

+ 101
- 0
bonus/weekdata/4_1.csv View File

@@ -0,0 +1,101 @@
ID,Óû§Ãû,ÅÅÃû,½±½ð
35915,zhonghuaxiaozi,1,2500
34862,LouisPeak,2,1000
31970,RobertFan,3,1000
1250,thomas-yanxin,4,800
33863,jiayu_neu,5,800
32188,theh04,6,800
33516,one_t,7,800
33919,ZhangY,8,800
32058,unicorn,9,800
32819,Wan_,10,800
32382,trg2018,11,600
31987,renqingquan,12,600
32285,MandyJiang,13,600
36713,kunkun,14,600
36386,coco233,15,600
32026,Jack_Liu,16,600
33528,foreverYoung,17,600
33405,rongannn,18,600
36894,GZY460,19,600
36868,ningKeep,20,600
32057,Sunhy,21,600
32059,Mack189,22,600
36906,heartA203,23,600
32218,10TV,24,600
32789,luxinghe,25,600
32570,skyous,26,600
33959,lwj,27,600
35296,dangwv,28,600
35520,19129213258,29,600
36328,srongTT,30,2100
35635,crayon,31,400
33760,xinghe,32,400
36301,liuyang_1995,33,400
33010,hkc,34,400
36604,1802358810,35,1900
27569,iMon,36,400
36351,mirror_yun,37,400
32551,liuy,38,400
35719,janedx,39,400
31950,zhj13898241553,40,400
36384,SYS423,41,400
37015,fengqingyundan,42,400
35787,l481475767,43,400
995,linfj,44,400
31278,gaojt20,45,400
35159,frelam,46,400
35844,Lai_zq,47,400
36263,blackpill,48,400
33655,JKsaigo,49,400
36385,huhanchun,50,400
36220,653,51,200
192,laich,52,200
34153,edwardyehuang,53,200
35146,Erpim,54,200
35583,imangocloud,55,200
36507,220220,56,200
35260,sunxiyin,57,200
35395,sy_liang,58,200
35699,Edwina____,59,200
35889,h1a2n3nibal,60,200
29176,mokeeqian,61,200
30014,l1140223988,62,200
31042,ArthurZhao,63,200
33559,winnie-qi,64,200
36342,Yiwen2022,65,200
33985,lyb_neu,66,200
35133,zoulq,67,200
35518,muxiaojue,68,200
35567,Baogerock,69,200
203,hanjr,70,200
33368,Leon003,71,200
35950,PPD,72,200
36262,Volodymyr,73,200
36312,geniuspatrick,74,200
36519,baishihao,75,200
447,capepoint,76,200
35299,chen-jing,77,200
35351,couette,78,200
35887,b1085728420,79,200
36362,resist1997,80,200
36920,JHW,81,200
430,JeffDing,82,200
35921,lichenyu,83,200
36006,SakiRinn,84,200
374,qizhi_xjtu_zp,85,200
31418,zhangtianmingxp,86,200
31563,gag,87,200
34970,no2musicclassroom,88,200
35065,xiaojiaenen,89,200
35214,a1085728420,90,200
35394,JQuan,91,200
35990,theTruth,92,200
36013,qingtian,93,200
36967,jasonhuang,94,200
30456,zeming.zhao,95,200
34320,lengjunnan,96,200
35434,hzy11912209,97,200
35584,ymy_forever,98,200
36965,zhangwt,99,200
60,yult,100,200

+ 101
- 0
bonus/weekdata/4_2.csv View File

@@ -0,0 +1,101 @@
ID,Óû§Ãû,ÅÅÃû,½±½ð
33919,ZhangY,1,1000
33863,jiayu_neu,2,1000
33985,lyb,3,1000
32188,theh04,4,800
32819,Wan_,5,800
32789,luxinghe,6,800
32570,skyous,7,800
33991,zzy,8,800
36713,kunkun,9,800
36906,heartA203,10,800
32058,unicorn,11,600
34862,LouisPeak,12,600
33405,rongannn,13,600
36894,GZY460,14,600
32382,trg2018,15,600
31987,renqingquan,16,600
36870,123455.,17,1400
36386,coco233,18,600
35915,zhonghuaxiaozi,19,2100
32059,Mack189,20,600
1250,thomas-yanxin,21,600
31970,RobertFan,22,600
32445,yanzhi,23,600
35699,Edwina____,24,600
35296,dangwv,25,600
36867,awen1,26,600
37850,SssuperMan,27,600
36384,SYS423,28,600
32026,Jack_Liu,29,600
30014,l1140223988,30,600
35950,PPD,31,400
35719,janedx,32,400
37281,heyheyhey,33,400
33959,lwj,34,400
32057,Sunhy,35,400
32365,qihuan,36,400
32551,liuy,37,400
32285,MandyJiang,38,400
36351,mirror_yun,39,400
35787,l481475767,40,400
36328,srongTT,41,1900
37701,zhangxxx,42,900
37702,grass_yj,43,400
37703,XIGUAorz,44,900
37015,fengqingyundan,45,400
33528,foreverYoung,46,400
32218,10TV,47,400
37234,dfh123157750,48,400
38049,muchenjin,49,900
33688,lwx,50,400
430,JeffDing,51,200
27569,iMon,52,200
38019,luhui_neu,53,200
137,jiaojy,54,200
35583,imangocloud,55,200
37238,1047682053,56,700
37307,circussssss,57,200
33984,tyx_neu,58,200
37381,1302320187,59,1700
33174,smith123,60,200
33864,Tomorrow,61,200
37869,AQian,62,200
34433,ZhangbuDong,63,200
33516,one_t,64,200
995,linfj,65,200
35584,ymy_forever,66,200
35343,LINGlay,67,200
33010,hkc,68,200
35159,frelam,69,200
33173,whites,70,200
35635,crayon,71,200
36385,huhanchun,72,200
28889,3.14159,73,200
34550,jiaendu,74,200
34907,fgh,75,200
35454,lemon,76,200
37182,woctordho,77,200
28721,ZJUTER0126,78,200
33942,linhh,79,200
35434,hzy11912209,80,200
35865,xgc_ustc,81,200
36227,lsyzz,82,200
37143,D-Booker,83,200
37181,TripleLens,84,200
36301,liuyang_1995,85,200
32637,buhanyunfei,86,200
32482,Zacyoung,87,200
34906,qp,88,200
36262,Volodymyr,89,200
37110,freesix,90,200
37152,hyp,91,200
38168,zonghuia,92,200
34153,edwardyehuang,93,200
35569,hw2022s1,94,200
36199,yuzhiyang,95,200
35298,fengqi,96,200
203,hanjr,97,200
35133,zoulq,98,200
35400,wujiekd,99,200
36013,qingtian,100,200

+ 101
- 0
bonus/weekdata/4_3.csv View File

@@ -0,0 +1,101 @@
ID,Óû§Ãû,ÅÅÃû,½±½ð
38065,shirley111222,1,1000
33991,zzy,2,1800
36351,mirror_yun,3,1000
33985,lyb,4,800
38168,zonghuia,5,1600
35915,zhonghuaxiaozi,6,2300
33863,jiayu_neu,7,800
36386,coco233,8,800
36713,kunkun,9,800
33984,tyx_neu,10,800
36870,123455.,11,2100
33174,smith123,12,600
32382,trg2018,13,600
36894,GZY460,14,600
32445,yanzhi,15,600
31970,RobertFan,16,600
33516,one_t,17,600
34433,ZhangbuDong,18,600
32365,qihuan,19,600
37702,grass_yj,20,600
1250,thomas-yanxin,21,600
38763,Liuzhiying,22,600
34862,LouisPeak,23,600
32026,Jack_Liu,24,600
38049,muchenjin,25,1100
32218,10TV,26,600
30014,l1140223988,27,600
32789,luxinghe,28,600
35787,l481475767,29,600
38358,kppkkp,30,1100
31987,renqingquan,31,400
37869,AQian,32,400
38732,DemonKing,33,400
33919,ZhangY,34,400
38019,luhui_neu,35,400
32285,MandyJiang,36,400
32819,Wan_,37,400
37174,wy_jocelyn,38,400
38753,chengKun,39,400
32188,theh04,40,400
36301,liuyang_1995,41,400
36227,lsyzz,42,400
35296,dangwv,43,400
32057,Sunhy,44,400
251,cqu_lxy,45,400
33864,Tomorrow,46,400
37307,circussssss,47,400
32551,liuy,48,400
36384,SYS423,49,400
36328,srongTT,50,400
37238,1047682053,51,200
33461,HEU_Shy,52,200
37234,dfh123157750,53,200
35719,janedx,54,200
35264,luozhilin,55,200
32058,unicorn,56,200
36868,ningKeep,57,200
998,denglei,58,200
38331,jtc,59,200
35520,19129213258,60,200
38075,hinmer,61,200
27569,iMon,62,200
33405,rongannn,63,200
37281,heyheyhey,64,200
35699,Edwina____,65,200
35950,PPD,66,200
33173,whites,67,200
35596,KJesko,68,200
38413,rlb,69,200
33528,foreverYoung,70,200
37850,SssuperMan,71,200
38405,floraachy,72,200
32059,Mack189,73,200
33655,JKsaigo,74,200
192,laich,75,200
35865,xgc_ustc,76,200
36938,thefartchild,77,200
36220,653,78,200
33959,lwj,79,200
35133,zoulq,80,200
35967,moolink,81,200
37892,PCNOTme,82,200
35351,couette,83,200
35583,imangocloud,84,200
36924,6000,85,200
28889,3.14159,86,200
29909,AlexHam,87,200
34153,edwardyehuang,88,200
38576,lw-dev,89,200
35567,Baogerock,90,200
39039,15067051554,91,200
32570,skyous,92,200
31950,zhj13898241553,93,200
35199,hzp,94,200
35336,nater1ver,95,200
38408,liuyuyang,96,200
38505,wf,97,200
38617,khk,98,200
203,hanjr,99,200
35324,opengg,100,200

+ 101
- 0
bonus/weekdata/4_4.csv View File

@@ -0,0 +1,101 @@
ID,Óû§Ãû,ÅÅÃû,½±½ð
31980,Leeinsn,1,1000
38168,zonghuia,2,2500
36351,mirror_yun,3,1500
33863,jiayu_neu,4,2300
38405,floraachy,5,800
33516,one_t,6,800
31970,RobertFan,7,800
35915,zhonghuaxiaozi,8,2300
32141,AlbertDarren,9,800
37702,grass_yj,10,1600
33985,lyb,11,2100
36713,kunkun,12,600
33174,smith123,13,600
32365,qihuan,14,600
33864,Tomorrow,15,600
32382,trg2018,16,600
38065,shirley111222,17,2100
32285,dianYu,18,600
33919,ZhangY,19,600
38585,cao,20,2100
36386,coco233,21,600
32570,skyous,22,1100
38075,hinmer,23,600
33991,zzy,24,1100
32789,luxinghe,25,600
36906,Jincaomei,26,600
40449,tongchong,27,600
34433,ZhangbuDong,28,600
36870,123455.,29,2100
38049,muchenjin,30,1100
35787,l481475767,31,400
34862,LouisPeak,32,400
39817,wch,33,400
32218,10TV,34,400
32445,yanzhi,35,400
38753,chengKun,36,400
33984,tyx_neu,37,400
36328,srongTT,38,1900
32026,Jack_Liu,39,900
37307,circussssss,40,400
32188,theh04,41,400
40904,ww123,42,900
36867,despacito,43,400
35296,dangwv,44,400
32058,unicorn,45,400
33405,rongannn,46,400
33528,foreverYoung,47,400
36868,ningKeep,48,400
39686,XiaoSongShu,49,400
37701,zhangxxx,50,400
36227,lsyzz,51,200
39710,ChenChenTao,52,200
36301,liuyang_1995,53,200
31922,wanjia,54,200
38732,DemonKing,55,200
32551,liuy,56,200
36894,GZY460,57,200
32819,Wan_,58,200
38953,zhixin,59,1700
38413,rlb,60,200
430,JeffDing,61,200
37238,1047682053,62,200
35583,imangocloud,63,200
34168,WuxinWang,64,200
37869,AQian,65,200
32125,hw666666666666,66,200
32057,Sunhy,67,200
39220,howard1,68,200
36370,lizf16,69,200
40605,xiahb,70,200
36385,huhanchun,71,200
38505,wf,72,200
32637,buhanyunfei,73,200
30014,l1140223988,74,200
38758,afei,75,200
36384,SYS423,76,200
203,hanjr,77,200
32095,2592603532,78,200
35584,ymy_forever,79,200
1250,thomas-yanxin,80,200
35990,theTruth,81,200
36967,jasonhuang,82,200
27898,kapuskasing,83,200
37850,SssuperMan,84,200
35596,KJesko,85,200
39296,qwez,86,200
39398,ERICXUCHI,87,200
35699,Edwina____,88,200
35336,nater1ver,89,200
35561,wangyike,90,200
37847,dongliyue,91,200
36013,qingtian,92,200
33942,linhh,93,200
36924,6000,94,200
990,yangxzh1,95,200
31053,lixiangyi,96,200
35159,frelam,97,200
35401,jingmohan,98,200
35490,dss_ustc,99,200
35997,ZhangWentao,100,200

+ 16
- 0
bonus/weekdata/record.txt View File

@@ -0,0 +1,16 @@
1_1.csv
1_2.csv
1_3.csv
1_4.csv
2_1.csv
2_2.csv
2_3.csv
2_4.csv
3_1.csv
3_2.csv
3_3.csv
3_4.csv
4_1.csv
4_2.csv
4_3.csv
4_4.csv

Loading…
Cancel
Save