JiaxinZhuang
Loading Heatmap…

JiaxinZhuang created CPU/GPU type debugging task jiaxi202207052023562

8 months ago

JiaxinZhuang pushed to master at OpenMedIA/EllipseNet

8 months ago

JiaxinZhuang created repository OpenMedIA/Covid-ResNet.Pytorch

9 months ago

JiaxinZhuang upload dataset 2d_lung_seg.zip

9 months ago

JiaxinZhuang pushed to master at OpenMedIA/2D-UNet.Pytorch

9 months ago

JiaxinZhuang created repository OpenMedIA/2D-UNet.Pytorch

9 months ago

JiaxinZhuang upload dataset CHDs.zip

9 months ago

JiaxinZhuang pushed to master at OpenMedIA/CDNet.Mindspore

9 months ago

JiaxinZhuang created repository OpenMedIA/TS-CAM.Pytorch

9 months ago

JiaxinZhuang created repository OpenMedIA/CDNet.Mindspore

9 months ago

JiaxinZhuang created repository OpenMedIA/CDNet.Pytorch

9 months ago

JiaxinZhuang pushed to master at OpenMedIA/HanNet.Mindspore

9 months ago

JiaxinZhuang created repository OpenMedIA/HanNet.Mindspore

9 months ago

JiaxinZhuang pushed to master at OpenMedIA/LOD-Net.Mindspore

9 months ago

JiaxinZhuang pushed to master at OpenMedIA/HanNet.Pytorch

9 months ago

JiaxinZhuang created repository OpenMedIA/HanNet.Pytorch

9 months ago

JiaxinZhuang created repository OpenMedIA/LOD-Net.Mindspore

9 months ago

JiaxinZhuang pushed to master at OpenMedIA/MTCSN.Mindspore

9 months ago